Dostavba areálu základní školy ve Zdicích

Základní škola ve Zdicích

Základní škola ve Zdicích

Ve 30. letech 20. století začali ve Zdicích stavět základní školu podle projektu architekta Václava Velvarského. Škola měla mít půdorys ve tvaru písmene „H“, které měly tvořit budovy pro první a druhý stupeň propojené ve středu nižším objektem tělocvičny. Vzhledem k začátku 2. světové války byla realizovaná pouze budova pro první stupeň a tělocvična.
V roce 2013 jsme uspěli v soutěži na výstavbu nové školní budovy pro druhý stupeň. Pozdější úpravy, především přístavba školní jídelny s kuchyní, znemožnily původní koncept dokončit, a proto jsme se rozhodli novou budovu řešit nezávisle na staré. Členitý půdorys umožnil optimální prosvětlení všech učeben, které jsou soustředěny kolem trojúhelníkového atria. Zelená střecha poskytující nádherný výhled je přístupná vnějším požárním schodištěm a její prostory lze využít k výuce. Omítky byly symbolicky ozdobeny plastickými písmeny. Později k nim přibude popínavá zeleň, která se zatím vine jen po spodních částech treláže. Stěny společných prostor v interiéru jsou z betonových tvarovek a pohledového betonu. Šedou barvu betonu doplňují syté barvy na podlahách, stěnách provozních částí, dveřích a interiérovém vybavení. Markýzu hlavního vstupu podepírají dva rozvětvené ocelové stromy, které doplňují výtvarnou výbavu školy.

 

 

Základní škola ve Zdicích, vstupní atrium

Základní škola ve Zdicích, vstupní atrium

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ve Zdicích

Základní škola ve Zdicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní návrh základní školy ve Zdicích podle architekta Václava Velvarského (1933)

Původní návrh základní školy ve Zdicích podle architekta Václava Velvarského (1933)

 

 

 

Mateřská škola, Kamenice

Karolinum, celková rekonstrukce a řešení interiérů

Karolinum, Praha 1

Karolinum, Praha 1

V roce 1348 založil císař Karel IV. v Praze první univerzitu ve střední Evropě. Původně byla nazývána Pražská, později Karlo-Ferdinandova a od roku 1918 podle jména svého zakladatele Univerzita Karlova. Areál Karolina je složitý komplex mnohokrát přestavovaných a upravovaných ­budov na místě měšťanských domů ze 14. století mezi ulicemi Celetná, Železná a Ovocný trh. Vlastní Karolinum, kde univerzita sídlí od roku 1386 a které zdobí nádherný dochovaný gotický arkýř kolejní kaple, je národní kulturní památkou. Po druhé světové válce byla pod vedením architekta Jaroslava Fragnera (1898–1967) zahájena radikální rekonstrukce celého areálu. První část stavebních úprav byla dokončena k oslavě 600. výročí založení univerzity v roce 1948. Celá rekonstrukce pak byla dokončena v roce 1968 již pod vedením architekta Mariana Bělohradského. V roce 1990 připravili architekti Zdeněk Vávra a Jana Štefková studii rozšíření areálu, protože již přestával vyhovovat provozním nárokům rozvíjející se univerzity. Restitu­ce však v dotčeném území změnily majetkové vztahy, a proto se studie stala nereálnou. V roce 1995 byla na rekonstrukci Karolina a navazujících objektů vypsána architektonická soutěž, na jejímž základě byl provedením pověřen náš ateliér. Při rekonstrukci jsme maximálně respektovali nejen dochované historické konstrukce, ale i úpravy provedené Jaroslavem Fragnerem, protože je považujeme za mimořádně zdařilé, byť by vzhledem k vývoji názorů v oboru památkové péče nebyly v současné době možné. Zásadním způsobem jsme změnili architektonickou koncepci Vlasteneckého sálu s přilehlým zázemím, celkovou obnovou prošla i Vel­ká aula. ­Karolinum bylo zpřístupněno tělesně postiženým a vybaveno potřebným hygienickým zařízením. Součástí rekonstrukce bylo rovněž zpřístupnění do té doby nevyužívaných středověkých sklepů: v jejich nejstarší části jsme vybudovali stálou expozici vývoje univerzity a klub rektora. Celko­vá rekonstrukce nejstarší části areálu byla dokončena v roce 1997. V dalších letech byly podle našich projektů upraveny i pracovny vysokých akademických funkcionářů. V objektu při Celetné ulici byl rekonstruován univerzitní hotel a vybudováno kongresové centrum. Významné byly úpravy středověkých sklepení v podzemí domů při Celetné ulici na populární studentský klub v roce 2010. Během úpravy objektu v šedesátých letech byly do atraktivních prostor v podzemí soustředěny trubní i kabelové rozvody. Odstranění technické infrastruktury představovalo změnu koncepce technických rozvodů v celém areálu univerzity. V posledních letech se realizovaly rozsahem méně obsáhlé práce, postupně se komunikační trasy upravily pro vozíčkáře, do vstupní haly Karolina se instalovala Deska donátorů a komplexní rekonstrukcí s úpravou interiérů prošlo univerzitní knihkupectví v Celetné ulici.

 

 

Karolinum, hlavní schodiště k Velké aule

Karolinum, hlavní schodiště k Velké aule

 

 

Karolinum, Vlastenecký sál

Karolinum, Vlastenecký sál

 

 

Karolinum, nové schodiště v parteru s výstavními prostory

Karolinum, nové schodiště v parteru s výstavními prostory

Základní škola v Kamenici u Prahy, dostavba a rekonstrukce areálu

Kamenice u Prahy, Ringhofferova ulice

Kamenice u Prahy, Ringhofferova ulice

Dnešní obec Kamenice vznikla v roce 1963 sloučením deseti původně samostatných osad. Rozvoj zdejšího území zahájila v 19. století rodina bohatých průmyslníků Ringhofferů, která zde vlastnila rozsáhlé pozemky a řadu nemovitostí. Po roce 1950 byly Ringhofferské pozemky rozparcelovány pro stavby rekreačního bydlení. Postupně tak vznikaly lokality, kde bylo 100–150 rekreačních objektů.
V 90. letech 20. století se rekreační objekty ve značné míře přestavovaly na trvalé bydlení a vzhledem k atraktivitě krajiny se zároveň rozsáhlá území plošně zastavěla novými rodinnými domy. Důsledkem této stavební činnosti byl nárůst požadavků na občanskou vybavenost. Základní škola v Kamenici do té doby využívala objekt původní obecné školy a druhý stupeň byl provizorně umístěn v bývalém Ringhoffe­rově zámku. K obecné škole byl v roce 1988 přistavěn nekvalitní montovaný panelový objekt skladu civilní obrany, který zčásti využívala i škola.
Obecní úřad se snažil neudržitelnou situaci v základním školství řešit, a proto vyhlásil na konci roku 1994 vyzvanou architektonickou soutěž na dostavbu školního areálu s cílem soustředit při obecné škole oba stupně základní školy.
Podle našeho vítězného návrhu pak byl rekonstruován objekt obecné školy a zásadně přestavěn sklad civilní obrany, kam jsme kromě školní jídelny soustředili vedení školy, knihovnu a centrální šatny. Školní dvůr se sportovištěm jsme obestavěli novostavbami pro druhý stupeň a pro tělocvičnu. Budovy obou stupňů základní školy jsme propojili krytým koridorem. Nové objekty byly navrženy z režného zdiva v kombinaci se dřevem v jednoduchých soudobých formách. Historický vzhled obecné školy byl zachován. Celý školní areál vznikal postupně v průběhu 8 let. Kromě něho jsme v obci navrhli i novostavbu mateřské školky, která byla uvedena do provozu v roce 2003, a v roce 1998 jsme uspěli také v architektonicko-urbanistické soutěži na vybudování centrální zóny obce Kamenice. Vzhledem ke značným finančním nákladům na novou infrastrukturu však tento záměr nemohl být dosud realizován. Vzhledem k intenzivní bytové výstavbě byla kapacita základní školy naplněna v roce 2012. V dalších letech vznikla řada studií na řešení nadstavby nad centrálním objektem. Současně byl upřesňován i program nové víceúčelové tělocvičny. Studii umístění i detailního dispozičního řešení jsme odevzdali v polovině roku 2015.

 

 

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

 

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

 

 

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

 

 

 

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

Dostavba a rekonstrukce základní školy, Kamenice u Prahy

Klub mládeže, Praha 1, model (nástěnná malba Aleš Lamr)

Klub mládeže, Praha 1, model (nástěnná malba Aleš Lamr)

Klub mládeže, Praha 1, model (nástěnná malba Aleš Lamr)
Klub mládeže, Praha 1, axonometrie

Klub mládeže, Praha 1, axonometrie

výběr realizací: